Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
3ης Σεπτεμβρίου 19, 104 32 Αθήνα, 5ος Όροφος.
Τηλέφωνα : 2108834818, 2108827071
Είσοδος στο μητρώο μελών : https://mitroo.skle.gr/

Αθήνα 12/03/2021

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα και αναφορές στα ΜΜΕ, σχετικά με το ευαίσθητο ζήτημα της παιδικής προστασίας θέλουμε να υπενθυμίσουμε σε όλους ότι η ανηλικότητα και η οικογένεια προστατεύονται από την πολιτεία στη βάση της διάταξης  του άρθρου 21 παρ. 3 του Συντάγματος

Το παιδί προστατεύεται ως ανθρώπινο ον - φυσικό  πρόσωπο- και  ως ανήλικος απολαμβάνει ειδικής προστασίας σύμφωνα με τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού.

Κάθε παιδί που βρίσκεται στη χώρα και στερείται προσωρινά ή οριστικά το οικογενειακό του περιβάλλον, για οποιονδήποτε λόγο, έχει δικαίωμα σε ειδική προστασία και βοήθεια από το κράτος.

Ειδικότερα δε, οι σχέσεις γονέων – τέκνων καθώς και ο θεσμός της Επιτροπείας Ανηλίκου -στα πλαίσια του Οικογενειακού Δικαίου- ρυθμίζονται από τον Αστικό Κώδικα ως ακολούθως:

®    Σύμφωνα με το άρθρο 1532, «αν ο πατέρας ή μητέρα δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν στα καθήκοντα τους ως γονείς, μπορεί, εφόσον το ζητήσουν ο άλλος γονέας, οι πλησιέστεροι συγγενείς του τέκνου, ο εισαγγελέας ή και αυτεπαγγέλτως, να διατάξει οποιοδήποτε πρόσφορο μέτρο,…… μέχρι την έκδοση της αποφάσεως του δικαστηρίου, στο οποίο πρέπει να απευθύνεται εντός τριάντα ημερών»,

 ®    Σύμφωνα με το άρθρο 1533 που αφορά την επιτροπεία ανηλίκου, «το δικαστήριο αποφασίζει την ανάθεση της πραγματικής φροντίδας ή της επιμέλειας, ύστερα από έλεγχο του ήθους, των βιοτικών συνθηκών και γενικά της καταλληλόλητάς του, στηριζόμενο υποχρεωτικά σε βεβαίωση της κοινωνικής υπηρεσίας»,

 ®    Σύμφωνα μάλιστα με το άρθρο 1591 «όλοι οι δημόσιοι ή οι δημοτικοί υπάλληλοι, οι εισαγγελείς καθώς και τα όργανα των αρμοδίων κοινωνικών υπηρεσιών οφείλουν να γνωστοποιούν στο δικαστήριο κάθε περίπτωση που συνεπάγεται το διορισμό επιτρόπου αμέσως μόλις την πληροφορούνται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Την ίδια υποχρέωση έχουν και οι συγγενείς εξ αίματος του ανηλίκου έως τον τρίτο βαθμό».

 ®    Σύμφωνα με το άρθρο 1593, το δικαστήριο, «κατά το διορισμό του επιτρόπου, συνεκτιμά υποχρεωτικά και την έρευνα της αρμόδιας κοινωνικής υπηρεσίας και αποφασίζει, αφού ακούσει, αν αυτό είναι δυνατόν, τους πλησιέστερους συγγενείς του ανήλικου, καθώς και κάθε άλλο πρόσωπο, το οποίο μπορεί κατά την κρίση του να το διαφωτίσει».

Από τα παραπάνω είναι αδιαμφισβήτητο και θεσμικά κατοχυρωμένο το γεγονός ότι η ενημέρωση για την απουσία προστατευτικού περιβάλλοντος για έναν ανήλικο είναι υποχρέωση όλων των δημόσιων λειτουργών και πρέπει να τηρείται από όλους κατά προτεραιότητα. Η φροντίδα των ανηλίκων και η υποστήριξη των οικογενειών τους αποτελεί αρμοδιότητα των Κοινωνικών Υπηρεσιών και των Κοινωνικών Λειτουργών σε άμεση συνεργασία με τις αρμόδιες δικαστικές και εισαγγελικές αρχές της χώρας. Η συνεργασία των αστυνομικών λειτουργών με τις δικαστικές αρχές και τις αρμόδιες κοινωνικές υπηρεσίες είναι αυτονόητη στη βάση του κράτους δικαίου και του αγαθού της προστασίας των ανηλίκων.

Οι Κοινωνικοί Λειτουργοί, με αίσθημα ευθύνης, όλα αυτά τα χρόνια εργαζόμαστε για την προστασία κάθε παιδιού που βρίσκεται σε κίνδυνο ή σε ανάγκη, υπερασπιζόμενοι τα δικαιώματά του και προσπαθώντας να διασφαλίσουμε το βέλτιστο συμφέρον του, σε συνθήκες δραματικής υποστελέχωσης, με αναλογίες παιδιών ανά Κοινωνικό Λειτουργό που ξεπερνούν κατά πολύ τα διεθνή πρωτόκολλα ενώ οι ανάγκες για υπηρεσίες στήριξης της οικογένειας και της προστασίας των παιδιών συνεχώς αυξάνονται.

Από αυτή τη θέση, λοιπόν, κρίνουμε σκόπιμο να ενημερώσουμε όλους τους εμπλεκόμενους στο σύστημα παιδικής προστασίας, ότι αν μένουν παιδιά σε κίνδυνο, χωρίς την απαιτούμενη προστασία, αυτό οφείλεται στην καταγεγραμμένη για παραπάνω από 40 χρόνια άρνηση του Ελληνικού Κράτους να στελεχώσει επαρκώς με Κοινωνικούς Λειτουργούς όλους του Φορείς και Δομές Παιδικής Προστασίας και να δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο και θεσμικά κατοχυρωμένο σύστημα παιδικής προστασίας με οδηγό τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού.

Ο Ν.2447 που θεσπίστηκε ήδη από το 1996 και έδινε τη δυνατότητα να συσταθούν οργανωμένες και διεπιστημονικά στελεχωμένες Κοινωνικές Υπηρεσίες στα Πρωτοδικεία της χώρας, οι οποίες θα μπορούσαν να συνδράμουν και να στηρίξουν το έργο της προστασίας του παιδιού και της Εισαγγελίας έχει μείνει στα χαρτιά.

Από το 2010 μέχρι σήμερα, παρά το γεγονός ότι οι ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις της ανθρωπιστικής κρίσης των προηγούμενων ετών δημιούργησαν αυξημένες ανάγκες για υπηρεσίες στήριξης της οικογένειας και προστασίας των παιδιών σε κίνδυνο, δεν έχουν πραγματοποιηθεί προσλήψεις Κοινωνικών Λειτουργών ως μόνιμου προσωπικού στις Κοινωνικές Υπηρεσίες των Δήμων, που ασκούν κατά κύριο λόγο τις αρμοδιότητες παιδικής προστασίας στην κοινότητα.

Οι Κοινωνικοί Λειτουργοί, με αίσθημα ευθύνης που απορρέει από το ρόλο μας, όχι μόνο σήμερα αλλά διαχρονικά, ΖΗΤΑΜΕ,

Ø  Την κατεπείγουσα σύσταση και στελέχωση των Κοινωνικών Υπηρεσιών στα Πρωτοδικεία σύμφωνα με το Ν.2447/1996,

 Ø  Την κατεπείγουσα πρόσληψη Κοινωνικών Λειτουργών ως μόνιμου προσωπικού στους Δήμους, στις Περιφέρειες και στις Δομές Παιδικής Προστασίας (Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών) για την άσκηση αρμοδιοτήτων και την ανάπτυξη προγραμμάτων στήριξης της οικογένειας και της προστασίας του παιδιού.

 Ø  Τη θεσμοθέτηση εθνικού και δημόσιου συστήματος παιδικής προστασίας, υποστηριζόμενο από ένα συντονιστικό φορέα με άξονες τη διεπιστημονικότητα, τα εμπεριστατωμένα πρωτόκολλα εργασίας και τα εξατομικευμένα σχέδια θεραπευτικών παρεμβάσεων που θα υποστηρίζει τα παιδιά και θα προστατεύει τα δικαιώματα τους.


Ο ΣΚΛΕ υποστηρίζοντας τους επαγγελματίες του χώρου της ψυχικής υγείας  κοινοποιεί το κάτωθι Δελτίο Τύπου Επαγγελματιών Ψυχικής Υγείας για τη διαδικασία μετάβασης των ψυχικά ασθενών σε Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (ΜΨΑ), το οποίο αποτέλεσε πρωτοβουλία Κοινωνικών Λειτουργών που εργάζονται σε δημόσια νοσοκομεία (γενικά και ψυχιατρικά) και έρχονται καθημερινά αντιμέτωποι με τις ανεπάρκειες και τις αστοχίες του συστήματος ψυχικής υγείας και την επιτακτική ανάγκη της προστασίας του δικαιώματος σε ολοκληρωμένη φροντίδα ψυχικής υγείας.

Ο ΣΚΛΕ υποστηρίζει τις αρχές της Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης και διεκδικεί από την πολιτεία και τους αρμόδιους φορείς άμεσες παρεμβάσεις για :

- την ολοκληρωμένη παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην κοινότητα
-  την εξασφάλιση του συνεχούς της φροντίδας με τη δημιουργία πλήρους και επαρκούς δικτύου υπηρεσιών ψυχικής υγείας σε κάθε Τομέα Ψυχικής Υγείας
-  την ισότιμη και καθολική πρόσβαση σε κατάλληλη και εξατομικευμένη φροντίδα ψυχικής υγεία
- το σεβασμό των δικαιωμάτων των ψυχικά πασχόντων

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ

Διαδικασία μετάβασης ψυχικά ασθενών σε Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης

Την 4/1/2021 εκδόθηκε νέα εγκύκλιος για τη διαδικασία μετάβασης ψυχικά ασθενών (ΑΔΑ: 60ΘΚ465ΦΥΟ-Ο46) σε Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. χρηματοδοτούμενα από το Υπουργείο Υγείας). Η μετάβαση των ψυχιατρικών ασθενών σε μονάδες αποκατάστασης (ξενώνες, οικοτροφεία, διαμερίσματα), αποτελεί βασικό κορμό της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης και επιδιωκόμενο στόχο των επαγγελματιών ψυχικής υγείας.

Η μη ένταξη των ασθενών στις εν λόγω δομές οδηγεί σε χρόνια παραμονή τους σε ψυχιατρικές κλινικές- νοσοκομεία,  σε περιβάλλοντα  που αδυνατούν καθοριστικά να τους στηρίξουν, σε επισφαλή χωρίς κοινοτική υποστήριξη διαβίωση ή συχνά σε καθεστώς αστεγίας. Με άλλα λόγια, η ενσωμάτωση των ασθενών στην κοινότητα, ως ισότιμα μέλη αυτής και η δυνατότητα αυτονόμησής τους, σχετίζεται άρρηκτα με αυτά τα προστατευμένα πλαίσια, που καλούνται να τους εντάξουν και να ενισχύσουν την προσπάθεια λειτουργικής αποκατάστασής τους.

 Με την παρούσα εγκύκλιο, παρατηρούμε πως σταδιακά αποσιωπούνται  επιμελώς οι λέξεις ψυχιατρική μεταρρύθμιση, αποασυλοποίηση, ασυλικά τμήματα και χρόνιοι ασθενείς. Αυτό συμβαίνει όχι γιατί επετεύχθη η εξυγίανση των θεσμών. Οι  αριθμοί εισαγωγής ασθενών στο Ψ.Ν.Α. “Δρομοκαΐτειο” είναι αποκαλυπτικοί: ενδεικτικά, με τρεις 24ωρες εφημερίες ανά εβδομάδα, ΜΟΝΟ στα τμήματα οξέων περιστατικών, νοσηλεύτηκαν περίπου 2.920 ασθενείς, για το έτος 2020.

Η παρούσα εγκύκλιος με την παντελή έλλειψη επιστημονικού υποβάθρου, τις αέναες γραφειοκρατικές διαδικασίες που εισάγει, αλλά και η σημαντική απουσία δομών, καταδικάζει πληθώρα ασθενών να παραμένουν “ξεχασμένοι” στα Ψυχιατρικά Νοσοκομεία, ως ασθενείς με “κακό” προφίλ.

Τα δημόσια νοσοκομεία- τα ήδη υποστελεχωμένα και υποχρηματοδοτούμενα- καλούνται καθημερινά να υποταχθούν σε πολιτικές πελατειακών σχέσεων, να διαλέξουν ανάμεσα σε ήδη ευάλωτους ανθρώπους, να εφευρίσκουν αυτοσχέδιες λύσεις και να συναινέσουν, εφαρμόζοντας την εν λόγω εγκύκλιο, σε μια πολιτική όπου κυριαρχεί η παραβίαση των ανθρώπινων δικαιωμάτων και η ενίσχυση των κοινωνικών ανισοτήτων.

Αφού παραχωρήθηκε ένα μεγάλο μέρος των δομών ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης σε ιδιωτικές, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, χρηματοδοτούμενες από το Υπουργείο Υγείας, τώρα νομιμοποιείται πλήρως η δυνατότητα επιλογής ή απόρριψης του ασθενούς,μονομερώς από τις δομές υποδοχής, ανεξάρτητα από τη θετική απόφαση της αρμόδιας επιτροπής μετάβασης της Υ.Π.Ε.

Συνέπεια των ανωτέρω - όπως αποτυπώνεται και σε έγγραφες επιστολές ανάμεσα στα νοσοκομεία και τις Μ.Κ.Ο.- είναι πως πολλές φορές παρεκκλίνουν του χαρακτηρισμού, του σκοπού λειτουργίας τους και της αντίστοιχης χρηματοδότησης που λαμβάνουν!

Θεμελιώνεται ως εκ τούτου η λογική casting και περιστρεφόμενης πόρτας- με κακοποιητικούς όρους για τον ασθενή- ο οποίος ως εκκρεμές, εγκλωβίζεται για μεγάλα χρονικά διαστήματα σε δοκιμαστικές συνθήκες και επαναλαμβανόμενες απορρίψεις ή ωθείται σε καθεστώς αστεγίας.

Ενδεικτικά, από την εφαρμογή της παρούσας εγκυκλίου:

        υποβαθμίζεται ο ρόλος της επιτροπής μετάβασης.

        δίδεται αποκλειστικότητα στην απόφαση του φορέα υποδοχής, παραμερίζοντας το λόγο του ασθενούς και του φορέα υποβολής αιτήματος.

        ζητούνται χρονοβόρες διαδικασίες και δικαιολογητικά που δε δύναται να ολοκληρωθούν από τμήματα οξέων, όπου η παραμονή των ασθενών είναι βραχεία.

        δεν υπάρχει ξεκάθαρη διαβάθμιση των κριτηρίων ένταξης.

        στην πράξη, δεν έχουν προτεραιότητα όσοι βρίσκονται υπό καθεστώς αστεγίας

        εγκλωβίζονται οι ασθενείς που δεν έχουν τη δυνατότητα άμεσης συναίνεσης.

Να σημειωθεί, επιπλέον, πως στα δημόσια νοσοκομεία εισέρχονται κατά κύριο λόγο ασθενείς με “κακό” προφίλ (άστεγοι, αγνώστων στοιχείων, με διπλές διαγνώσεις κλπ).

Παράλληλα, ως κοινωνικοί επιστήμονες διαπιστώνουμε καθημερινά μια προσπάθεια θεσμικής στιγματοποίησης όλων των ευάλωτων ομάδων. Σε αυτούς τους ζοφερούς καιρούς αναπαράγονται οι επικίνδυνες ιδέες εγκλεισμού του διαφορετικού και εξόντωσης του αδύναμου. Οι πρόσφυγες θα “φυλακίζονται”σε χώρους συγκέντρωσης, οι ασθενείς θα “στοιβάζονται” στα άσυλα, οι άστεγοι θα είναι οι “αόρατες σκιές” που θα γεμίζουν τους δρόμους, οι κρατούμενοι θα υποστούν μια “πυρηνική εξόντωση” αντί σωφρονισμού, οι τοξικοεξαρτημενοι είναι οι “αποτυχημένοι” αυτής της κοινωνίας.

Ως επαγγελματίες υγείας αλλά και ως πολίτες στεκόμαστε απέναντι στις πολιτικές της επίθεσης προς τον Άλλο, της απέκδυσης της αξιοπρέπειας και της ταυτότητας του ασθενούς ως υποκείμενο. Ζητούμε από τους αρμόδιους φορείς, αλλά και από όλη την κοινωνία να υπερασπιστούν το δημόσιο χαρακτήρα των νοσοκομείων, την ισότιμη φροντίδα όλων των ασθενών, την αξιοκρατική πρόσβασή τους στις δομές αποκατάστασης και να αποσύρουν την εν λόγω εγκύκλιο προκειμένου να διαφυλάξουμε έστω  το στοιχειώδες.

 ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Ακολουθούν υπογραφές επαγγελματιών Ψυχικής Υγείας, οι οποίες,  παρότι κοινοποιήθηκαν στον ν.π.δ.δ. ΣΚΛΕ, για λόγους που σχετίζονται με την πολιτική του προστασίας προσωπικών δεδομένων δεν αναρτώνται στην παρούσα δημοσίευση. 


Αθήνα 09/3/2021

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΚΛΕ) ΝΠΔΔ   

Από τον Μάρτιο του 2020 η πανδημία χτύπησε για τα καλά την πόρτα και στην χώρα μας, φέρνοντας μας αντιμέτωπους με έναν νέο για τα δεδομένα ιό που πλήττει την δημόσια υγεία .

Όλο αυτό το χρονικό διάστημα, στο πλαίσιο της εφαρμογής μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού επιβάλλονται έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 που κλιμακώνονται ή αποκλιμακώνονται ανάλογα με τα επιδημιολογικά δεδομένα.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται και η αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων και η συνέχιση της εκπαίδευσης των μαθητών όλων των βαθμίδων της με την μέθοδο της τηλεκπαίδευσης.

Εμείς οι Κοινωνικοί Λειτουργοί, που σε αυτές τις συνθήκες στεκόμαστε δίπλα στους πολίτες της Χώρας, προσφέροντας υπηρεσίες επείγουσας κοινωνικής φροντίδας στην πρώτη γραμμή, διαπιστώνουμε ότι η πλειοψηφία των παιδιών που ζουν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού αδυνατούν να συνεχίσουν την παρακολούθηση των σχολικών τους υποχρεώσεων μέσω του διαδικτύου καθώς στερούνται παντελώς του απαιτούμενου εξοπλισμού και υποδομών.

Ακόμα και όταν με πολλή προσπάθεια οι γονείς τους καταφέρνουν να εξασφαλίσουν τα απαραίτητα για τη διαδικασία δεν καταφέρνουν να ολοκληρώσουν τις προαπαιτούμενες διαδικασίες εγγραφής και συμμετοχής των παιδιών τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας.

Ιδιαίτερα για τις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού όπως οι Ρομά, οι Αιτούντες Άσυλο, οι μονογονεϊκές – πολύτεκνες οικογένειες, οι κάτοικοι απομακρυσμένων περιοχών και τα Άτομα με Αναπηρία τα ποσοστά αδυναμίας συμμετοχής στην τηλεκπαίδευση ξεπερνούν ακόμα και το 80%, αναπαράγοντας έτσι τον κύκλο της ανισότητας.

Και σαν μην έφτανε αυτό η αδυναμία τους αυτή δημιουργεί τον κίνδυνο διακοπής χορήγησης των προνοιακών επιδομάτων σύμφωνα με τις τελευταίες αλλαγές στους όρους και τις προϋποθέσεις χορήγησης τους.

Με τον τρόπο αυτό τα παιδιά μέλη των πολλαπλών κατηγοριών ευπαθών κοινωνικών ομάδων αποκλείονται από την πρόσβαση στο κατοχυρωμένο από την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του ανθρώπου και το Σύνταγμα της Ελλάδος δικαίωμα τους στην εκπαίδευση, απλώς και μόνο επειδή δεν διαθέτουν τα απαραίτητα οικονομικά μέσα αναπαράγοντας έτσι το φαύλο κύκλο διακοπής της εκπαίδευσης, φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού.

Καλούμε την οργανωμένη πολιτεία, τους κρατικούς φορείς, την κυβέρνηση, έστω και αυτή τη στιγμή, να αξιοποιήσει κάθε πρόσφορο μέσο και να υπερασπιστεί το δικαίωμα των παιδιών για εκπαίδευση χωρίς διακρίσεις και καθυστερήσεις διαθέτοντας τα απαραίτητα τεχνικά μέσα και υποστηρικτικές υπηρεσίες σε κάθε παιδί σύμφωνα με τις ιδιαίτερες ανάγκες του.


Αθήνα 26/02/2021

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΚΛΕ)

Το τελευταίο χρονικό διάστημα μια σειρά από γεγονότα που αποκαλύπτουν περιστατικά σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, σεξουαλικής βίας, εργασιακού εκφοβισμού καταρρίπτουν το μύθο ότι είναι σπάνια φαινόμενα στην ελληνική κοινωνία.

Αυτή τη χρονική στιγμή, οι Κοινωνικοί Λειτουργοί στεκόμαστε δίπλα στα θύματα για να τους προσφέρουμε υποστήριξη, ασφάλεια, δύναμη και σεβασμό στην αξιοπρέπεια τους μέσα από τις οργανωμένες Κοινωνικές Υπηρεσίες του Κράτους – Πρόνοιας και τοποθετούμαστε ευθέως απέναντι σε όλους εκείνους που προσπαθούν να ενοχοποιήσουν τα θύματα, προβαίνοντας σε κάθε είδους ρατσιστικές δηλώσεις.

Ζητάμε από όλους να μιλήσουν και να καταγγείλουν παρόμοια φαινόμενα και να γίνουμε όλοι μαζί συμμέτοχοι και πρωτοπόροι στη δημιουργία μιας πιο δίκαιης χωρίς φόβο και διακρίσεις κοινωνίας.

Οι ένοχοι πρέπει να κριθούν και να καταδικαστούν όπως ορίζει η Ελληνική Δικαιοσύνη αλλά πρέπει και η Ελληνική Πολιτεία να δημιουργήσει ένα νέο σύγχρονο κώδικα που θα αποτρέπει τη παραγραφή τέτοιων φαινομένων και θα δίνει στα θύματα την προστασία που χρειάζονται για να καταγγέλλουν αντίστοιχα φαινόμενα τη στιγμή που συμβαίνουν.

Επισημαίνουμε τον κίνδυνο, καθώς αποκαλύπτονται όλο και περισσότερα περιστατικά, να ενοχοποιηθούν σημαντικά πεδία της δραστηριότητας μας, όπως ο πολιτισμός, το θέατρο, ο αθλητισμός, η κοινωνική συμμετοχή με συνέπεια από το φόβο να περιοριστεί η συμμετοχή των παιδιών σε δραστηριότητες αυτών των πεδίων και τελικά να εμποδίζεται η ανάπτυξη της προσωπικότητας τους.

Η έκταση του φαινομένου δικαιώνει την πάγια θέση μας την οποία έχουμε εκφράσει έγκαιρα και με κάθε πρόσφορο τρόπο σε όλους τους συναρμόδιους φορείς και αφορά την χρόνια ανεπάρκεια και αδυναμία του Ελληνικού Κράτους να δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο και θεσμικά κατοχυρωμένο σύστημα παιδικής προστασίας με οδηγό τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού.

Δυστυχώς, τα τελευταία 40 χρόνια το Ελληνικό Κράτος που φημίζεται για την πολυνομία του δεν έχει καταφέρει να ψηφίσει ένα νόμο που να θεσμοθετεί ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό Εθνικό Σύστημα Παιδικής Προστασίας.

Ακόμα και ο Ν.2447 που θεσπίστηκε ήδη από το 1996 και έδινε τη δυνατότητα να συσταθούν οργανωμένες και διεπιστημονικά στελεχωμένες Κοινωνικές Υπηρεσίες στα Πρωτοδικεία της χώρας, οι οποίες θα μπορούσαν να συνδράμουν και να στηρίξουν το έργο της Εισαγγελίας για την προστασία του παιδιού, έχει μείνει στα χαρτιά. Επιπλέον τα Αυτοτελή Γραφεία Προστασίας Ανήλικων Θυμάτων “Σπίτια του Παιδιού” που θεσπίστηκαν με το N.4478 / 2017 και αφορούν στην ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/29/ΕΕ για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά με τα δικαιώματα, την υποστήριξη και την προστασία των ανήλικων θυμάτων προκειμένου το ανήλικο θύμα, που χρήζει ειδικής ανάγκης και προστασίας λόγω ιδιαίτερου κινδύνου, να μην υποστεί δευτερογενή και επαναλαμβανόμενη θυματοποίηση, εκφοβισμό και αντεκδίκηση είναι υποστελεχωμένα και υπολειτουργούν. Αυτή τη στιγμή, έχουν συσταθεί πανελλαδικά, μόνο τέσσερις (4) τέτοιες δομές, ενώ θα έπρεπε να υπάρχουν σε κάθε Πρωτοδικείο της Χώρας.

Οι Κοινωνικοί Λειτουργοί, με αίσθημα ευθύνης που απορρέει από το ρόλο μας, όλα αυτά τα χρόνια εργαζόμαστε για την προστασία κάθε παιδιού που βρίσκεται σε κίνδυνο ή σε ανάγκη, υπερασπιζόμενοι τα δικαιώματά του, ΖΗΤΑΜΕ επιτέλους να θεσπιστεί μια ενιαία πολιτική παιδικής προστασίας, υποστηριζόμενη από ένα συντονιστικό φορέα με άξονες τη διεπιστημονικότητα, τα εμπεριστατωμένα πρωτόκολλα εργασίας και τα εξατομικευμένα σχέδια θεραπευτικών παρεμβάσεων που θα στηρίζει τα παιδιά και θα προστατεύει τα δικαιώματα τους.


Η Κοινωνική Εργασία είναι αδιαπραγμάτευτα απέναντι στο ρατσισμό, το φασισμό και σε κάθε είδους διάκριση. Οι αρχές και οι αξίες της επιστήμης της Κοινωνικής Εργασίας συντάσσονται απόλυτα με τα δημοκρατικά ιδεώδη και οι κοινωνικοί λειτουργοί εργάζονται με γνώμονα την κοινωνική δικαιοσύνη, την κοινωνική αλλαγή, την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ενάντια στις εκφάνσεις βίας και καταπίεσης.

Όταν ακραίες κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες δημιουργούν διάρρηξη στον κοινωνικό ιστό και παράγουν καταπίεση σε όλες τις μορφές της, οι κοινωνικοί λειτουργοί στέκονται απέναντι στις διακρίσεις, τις φασιστικές εκδηλώσεις και συμπεριφορές και  εργάζονται για την εξάλειψη των αιτιών που τις δημιουργούν, υπερασπιζόμενοι το συλλογικό όραμα για την κοινωνική δικαιοσύνη και την κοινωνική ισότητα.

Η Δημοκρατία πρέπει πάντα να βρίσκει τους τρόπους για να αμύνεται σθεναρά ενάντια στο φασισμό, στο ρατσισμό, στη μισαλλοδοξία και σε εκδηλώσεις βίας που έχουν ως στόχευση τον εκφοβισμό των ανθρώπων, και στην πιο ακραία και επαίσχυντη μορφή τους, την πρόκληση θανάτου συνανθρώπων μας.

Ο Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος (νπδδ ΣΚΛΕ) σχετικά με την αυριανή απόφαση (07.10.2020) για την Δίκη της Χρυσής Αυγής εμπιστεύεται την Ελληνική Δικαιοσύνη για τη δικαίωση των θυμάτων και της κοινωνίας! 


Ο ΣΚΛΕ ενημερώνει τα μέλη του ότι μετά από παρεμβάσεις του τόσο στις διοικήσεις των ΚΚΠΠ όσο και στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, οι προκηρύξεις των Φορέων Κοινωνικής Πρόνοιας διατυπώνονται εκ νέου με ενιαία κατηγορία για τους Κοινωνικούς Λειτουργούς (ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ)...

Παρακάτω παρουσιάζονται ενδεικτικά  κάποιοι σύνδεσμοι ορθής επανα -κοινοποίησης  προκηρύξεων  ΚΚΠΠ αλλά εφιστούμε την προσοχή σας στην αναζήτηση της προκήρυξης που σας αφορά καθώς και σε τυχόν νέα καταληκτική ημερομηνία....

 

ttps://www.kkppamth.gr/orthi-epanalipsi-prokiryxi-proslipsis-epikoyrikoy-prosopikoy-gia-tin-antimetopisi-ektakton-anagkon-apo-tin-emfanisi-kai-diadosi-toy-koronoioy-covid-19-sto-kentro-koinonikis-pronoias-perifereias-anatol/

https://kkppde.gr/

https://kkp-km.gr/blog/4

tps://kkpthessaly.gr/anakoinwseis/genikes-anakoinwseis/item/36-prokiryksi-sympliromatiki-gia-ti-synapsi-symvaseon-idiotikoy-dikaiou-orismenou-xronou-proslipsis-epikourikoy-prosopikoy-gia-tin-antimetopisi-ektakton-anagkon-apo-tin-emfanisi-kai-diadosi-tou-koronoioy-covid-19

https://kkppstereas.gr/prokiryxi-gia-tin-proslipsi-2-atomon-epikoyrikoy-prosopikoy-me-symvasi-idoch-kladoy-pe-koinonikis-ergasias-koinonikon-leitoyrgon-gia-to-k-k-p-p-s-e/

https://kkppe.gr/nea-anakoinoseis/orthi_epanalipsi_enarxi-ypovolis-aitiseon-gia-tin-proslipsi_dyo_symvasioyxwn_pe-koinwnikis_ergasias_te_koinwnikwn_leitiyrgwn_tis-yp-arithm-1635-25-06-2020-prokiryxis-plirosis-theseon-toy-k-k-p-p-i/

 

Εκ της ΠΔΕ ΣΚΛΕ ΝΠΔΔ


Σήμερα 25/6/2020, στην εκπομπή ΝΤΑΜΕΣ ΣΠΑΘΙ του ΑΘΗΝΑ 9,84, η πρόεδρος του ν.π.δ.δ ΣΚΛΕ  κ. Τριανταφυλλιά Αθανασίου έδωσε συνέντευξη σχετικά με τη δημοσιοποίηση στοιχείων ανηλίκου αλλά και ευρύτερα για το σύστημα παιδικής προστασίας.

Ακούστε το αρχείο ήχου, πατώντας πάνω στο αρχείο στην αρχή της σελίδας (μαύρη γραμμή)


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΚΛΕ) ΝΠΔΔ   

Για τη Δημοσιοποίηση Στοιχείων υπόθεσης ανηλίκου

 

Με αφορμή το περιστατικό αρπαγής ανηλίκου, που απασχολεί έντονα τη δημοσιότητα το τελευταίο χρονικό διάστημα και αφορά το ευαίσθητο ζήτημα της παιδικής κακοποίησης – παραμέλησης, ο Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος (ΝΠΔΔ) για μια ακόμη φορά θέλει να τονίσει τη χρόνια ανεπάρκεια και αδυναμία του Ελληνικού Κράτους να δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο και θεσμικά κατοχυρωμένο σύστημα παιδικής προστασίας με οδηγό τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού.

Οι Κοινωνικοί Λειτουργοί, με αίσθημα ευθύνης που απορρέει από το ρόλο μας, όλα αυτά τα χρόνια εργαζόμαστε για την προστασία κάθε παιδιού που βρίσκεται σε κίνδυνο ή σε ανάγκη, έχοντας πλήρη συνείδηση για το τι συνιστά βέλτιστο συμφέρον για το παιδί, υπερασπιζόμενοι τα δικαιώματά του, φωνάζοντας σε αυτιά που «κωφεύουν» ότι χρειάζεται να θεσπιστεί μια ενιαία πολιτική παιδικής προστασίας από τους δημόσιους φορείς, υποστηριζόμενη από ένα συντονιστικό φορέα με άξονες τη διεπιστημονικότητα, τα εμπεριστατωμένα πρωτόκολλα εργασίας και τα εξατομικευμένα σχέδια θεραπευτικών παρεμβάσεων.

Κι εφόσον οι λεπτομέρειες ζωής των παιδιών γίνονται τόσο άκριτα γνωστές στο ευρύ κοινό, είμαστε υποχρεωμένοι να γνωστοποιήσουμε ότι στο άρθρο 67 του Ν.4478/2017 (Δικαίωμα προστασίας της ιδιωτικής ζωής του θύματος και άρθρο 21 της Οδηγίας 2012/29/ΕΕ) στην παράγραφο 1 αναφέρεται ότι «οι αρμόδιες διωκτικές, εισαγγελικές και δικαστικές αρχές εφαρμόζουν κατάλληλα μέτρα για την προστασία της ιδιωτικής ζωής, λαμβάνοντας υπόψη τα προσωπικά χαρακτηριστικά του θύματος, που προκύπτουν από τη διαδικασία ατομικής αξιολόγησης, ... και της εικόνας των θυμάτων και των μελών της οικογένειάς τους και ιδίως, για να αποτραπεί η διάδοση κάθε πληροφορίας που μπορεί να διευκολύνει τον εντοπισμό των ανήλικων θυμάτων ή των θυμάτων που χρήζουν ειδικής προστασίας» ενώ στην παράγραφο 5 επισημαίνεται ότι «η μετάδοση από την τηλεόραση ή η κινηματογράφηση ή μαγνητοσκόπηση ή φωτογράφηση των θυμάτων που εμφανίζονται ενώπιον των εισαγγελικών ή αστυνομικών και λοιπών αρχών απαγορεύεται».

Με το N.4478 / 2017 (την ενσωμάτωση δηλαδή της Οδηγίας 2012/29/ΕΕ για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά με τα δικαιώματα, την υποστήριξη και την προστασία θυμάτων της εγκληματικότητας) έχουν συσταθεί και στελεχωθεί κατάλληλες υπηρεσίες (Αυτοτελή Γραφεία Προστασίας Ανήλικων Θυμάτων “Σπίτια του Παιδιού”), οι οποίες έχουν τη θεσμική αρμοδιότητα να επιλαμβάνονται θεμάτων παιδικής προστασίας που απασχολούν τα δικαστήρια, προκειμένου το ανήλικο θύμα, που χρήζει ειδικής ανάγκης και προστασίας λόγω ιδιαίτερου κινδύνου, να μην υποστεί δευτερογενή και επαναλαμβανόμενη θυματοποίηση, εκφοβισμό και αντεκδίκηση.

Να τονίσουμε σε αυτό το σημείο ότι ο Ν.2447 που θεσπίστηκε ήδη από το 1996 έδινε τη δυνατότητα να συσταθούν οργανωμένες και διεπιστημονικά στελεχωμένες Κοινωνικές Υπηρεσίες στα Πρωτοδικεία της χώρας, οι οποίες θα μπορούσαν να συνδράμουν και να στηρίξουν το κοινωνικό έργο της προστασίας του παιδιού και της Εισαγγελίας. Παρά την ύπαρξη όμως του θεσμικού αυτού πλαισίου, αναιτιολόγητα δεν έχουν λειτουργήσει έως σήμερα.

Καλούμε την Τοπική Αυτοδιοίκηση, που στην πλειοψηφία της δεν θέτει πάντα στις προτεραιότητές της τη σύσταση και την επαρκή στελέχωση των Κοινωνικών Υπηρεσιών της, να φροντίσει να τις ενισχύσει και να τις στελεχώσει με προσωπικό ώστε να επιτευχθεί ο σκοπός της προστασίας των παιδιών σε πρωτοβάθμιο επίπεδο κοινωνικής φροντίδας (δηλ. πρόληψη και προστασία σε τοπικό επίπεδο).

Επιπλέον τονίζουμε προς την Πολιτεία για πολλοστή φορά την έλλειψη Σχολικής Κοινωνικής Υπηρεσίας ενταγμένης στο σχολικό πλαίσιο, η οποία θα μπορούσε να διαδραματίσει σημαίνοντα ρόλο τόσο στην πρόληψη όσο και στην έγκαιρη ανίχνευση περιστατικών κακοποίησης – παραμέλησης παιδιών και εφήβων.

Τα παραπάνω όμως δεν φαίνεται να απασχολούν τη δημοσιότητα. Αντίθετα, αυτό που βλέπουμε να συμβαίνει, μέσα από την αποσπασματική αντιμετώπιση των περιπτώσεων κακοποίησης - παραμέλησης και την κατακερματισμένη κρατική αρμοδιότητα της προστασίας του παιδιού, είναι να αφήνονται έκθετες οι ζωές των παιδιών από τα ΜΜΕ και έρμαιες μιας δευτερογενούς συστημικής κακοποίησης, αδιαφορώντας πλήρως για τα δικαιώματά τους.

Ο Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος (ΝΠΔΔ) αντιτίθεται έντονα σε όλη αυτή τη συνεχιζόμενη δημοσιοποίηση με λεπτομερείς αναφορές σε ζωές ανηλίκων και απαιτούμε από όλους τους αρμόδιους φορείς και φορείς ελέγχου {Εισαγγελία Ανηλίκων, Αστυνομικές Αρχές,  Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο} την άμεση παρέμβασή τους και τις νόμιμες ενέργειές τους για την προστασία των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων των ανηλίκων.


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

(σχετικά με το σχέδιο νόμου Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις)

 

Ο Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών (ν.π.δ.δ.) μετά την κατάθεση του σχεδίου νόμου «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις» στη Βουλή των Ελλήνων διαπιστώνει ότι σε κρίσιμα ζητήματα, που είχε ήδη εντοπίσει και προτείνει αλλαγές και σχετίζονται με το σεβασμό της αξιοπρέπειας του κάθε ατόμου, την παροχή ίσων ευκαιριών, την αξιοποίηση εξειδικευμένων επαγγελματιών και τη σύσταση δομών για την επίτευξη ενός συμπεριληπτικού και δημοκρατικού σχολείου, το Υπουργείο Παιδείας εμμένει σε αντιεπιστημονικές και αντιδημοκρατικές θέσεις.

Ο ΣΚΛΕ σχετικά με το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Παιδείας «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις» τοποθετήθηκε με υπόμνημά του προς την Υπουργό Παιδείας (α.π.: 135/5-5-2020) καθώς και με αναλυτικά σχόλια στη διαβούλευση του εν λόγω σχεδίου νόμου.

Επιγραμματικά τα βασικά σημεία της κριτικής του ΣΚΛΕ επί του νομοσχεδίου ήταν:

·         Η αναγκαιότητα θεσμικής σύστασης και διεπιστημονικής στελέχωσης Σχολικών Κοινωνικών Υπηρεσιών στη χώρα.

·         Η προτεινόμενη αναγραφή της διαγωγής στους τίτλους σπουδών στιγματίζει τον /την μαθητή/τρια και συντελεί σε κοινωνικό αποκλεισμό και περιθωριοποίηση στην ενήλικη εργασιακή και κοινωνική ζωή.

·         Η διάκριση των σχολείων σε πρότυπα και «συμβατικά» δημιουργεί ανισότητες στην πρόσβαση στην εκπαίδευση.

·         Η απουσία θέσπισης στρατηγικής και μέτρων για την πρόληψη και αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού.

·         Η αύξηση του αριθμού των μαθητών στο Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό, η οποία δεν υπηρετεί παιδαγωγικούς σκοπούς αλλά επιχειρεί να επιτύχει οικονομίες κλίμακας με μείωση θέσεων εργασίας και κατάργηση – συρρίκνωση δομών.

Με το άρθρο 38 του σχεδίου νόμου αποδίδονται στο «Σύμβουλο Σχολικής Ζωής» αρμοδιότητες οι οποίες προκύπτουν ευθέως από το Π.Δ. 50/1989 ότι είναι κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα των Κοινωνικών Λειτουργών. Επιπρόσθετα σύμφωνα με ΦΕΚ 3032 Τεύχος Β΄/04-09-2017, Αριθμ. 142628/ΓΔ4, για τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες των κλάδων ΠΕ23 Ψυχολόγων και ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής εκπαίδευσης διαπιστώνεται ταύτιση μέρους των αποδιδόμενων καθηκόντων του Συμβούλου Σχολικής Ζωής με τα καθήκοντα που έχει θεσπίσει το Υπουργείο Παιδείας, βάση σπουδών και αντίστοιχων αδειών άσκησης επαγγέλματος, για τις ειδικότητες ΠΕ30 και ΠΕ23.

Για το λόγο αυτό ζητείται η απόσυρση του άρθρου 38 καθώς συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις για αντιποίηση επαγγέλματος.

Ο ΣΚΛΕ υποστηρίζει σθεναρά το πάγιο αίτημά του για θεσμική σύσταση και λειτουργία σχολικής κοινωνικής υπηρεσίας, διεπιστημονικά στελεχωμένης σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, η οποία μπορεί καθοριστικά να συμβάλλει όχι μόνο στην πρόληψη και αντιμετώπιση των συναισθηματικών, ψυχολογικών, κοινωνικών και οικογενειακών αναγκών των μαθητών/τριών αλλά και στη διαμόρφωση υπεύθυνων και ενεργών πολιτών. Παράλληλα χαιρετίζει τις ανακοινώσεις του συνόλου των εκπροσώπων της εκπαιδευτικής κοινότητας, που έγιναν με αφορμή την κατάθεση του σχεδίου νόμου και συγκλίνουν, παρά τις διαφορετικές διατυπώσεις, στην πρόταση/αίτημα για θεσμοθέτηση οργανωμένης και σταθερής ψυχοκοινωνικής υπηρεσίας εντός του σχολικού πλαισίου.

Τέλος δηλώνει ότι η αναγγελία, δια της Υπουργού Παιδείας στη Βουλή, της πρόθεσης πρόσληψης Κοινωνικών Λειτουργών και Ψυχολόγων παρότι είναι θετικό μέτρο, αν δεν εντάσσεται στο πλαίσιο της θεσμικής σύστασης Σχολικής Κοινωνικής Υπηρεσίας αποτελεί ημίμετρο καθώς η συνεχής εναλλαγή επαγγελματιών μέσω της αξιοποίησης πρόσκαιρων χρηματοδοτικών γραμμών δεν συνάδει με το συνεχές της φροντίδας και της υποστήριξης.

 

Περισσότερες πληροφορίες για τις θέσεις του ΣΚΛΕ

Παρατηρήσεις του ν.π.δ.δ. ΣΚΛΕ επί του νομοσχεδίου «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις» (πατήστε εδώ)

Υπόμνημα του ν.π.δ.δ. ΣΚΛΕ για τη Σχολική Κοινωνική Υπηρεσία (πατήστε εδώ)

Αθήνα 5/6/2020


Αγαπητοί/ές  συνάδελφοι,

σας ενημερώνουμε ότι το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2020 - 2021 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ)  με τίτλο "Κοινωνική Εργασία στην Εκπαίδευση - Ένταξη Ετεροτήτων"

Επισυνάπτεται σχετικό Δελτίο Τύπου όπου περιλαμβάνονται αναλυτικές πληροφορίες.


Σελίδα 2 από 2

Facebook

Επικοινωνία


Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
3ης Σεπτεμβρίου 19, 5ος Όροφος, 10432 Αθήνα.

Τηλέφωνα : 2108834818, 2108827071
κινητό: 6972607021

email:

Шаблоны Joomla 2015