ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Φεβρουαρίου 24 2022

 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 7 του Νόμου 4488/2017, "Ειδικά, για την εκλογή των πρώτων οργάνων διοίκησης του ΣΚΛΕ λειτουργεί τεκμήριο αρμοδιότητας υπέρ της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής για την έγκυρη διενέργεια όλων των προπαρασκευαστικών πράξεων και την έκδοση των απαιτουμένων αποφάσεων".

Εκ των ανωτέρω έπεται, ότι ειδικώς για την πρώτη εκλογή ο νομοθέτης απονέμει γενική αρμοδιότητα υπέρ της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής για την έγκυρη διενέργεια όλων ανεξαιρέτως των προπαρασκευαστικών πράξεων. Κατά συνέπεια, οποιαδήποτε περί του αντιθέτου τοποθέτηση ουδέν έρεισμα ευρίσκει επί της κείμενης νομοθεσίας.

Κατά τα λοιπά η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή τήρησε κάθε αναγκαία διαδικασία, προκειμένου να διασφαλιστεί η επιτυχής διενέργεια των εκλογών με εγγυήσεις περί του αδιάβλητου και απόρρητου χαρακτήρα αυτών.

Οποιαδήποτε περί του αντιθέτου κριτική, προκειμένου να αξιολογείται ως αξιόπιστη και όχι ως κακόβουλη ή ανέξοδη, θα πρέπει να τεκμηριώνεται επαρκώς και να αποδεικνύεται από συγκεκριμένα πραγματικά περιστατικά.

Διευκρινίζεται, τέλος, ότι οποιοσδήποτε θεωρεί, ότι έχουν εμφιλοχωρήσει πλημμέλειες, που επηρεάζουν το κύρος της εκλογικής διαδικασίας ή επηρεάζουν καθ' οιονδήποτε τρόπο το εκλογικό αποτέλεσμα, ενώ διατηρεί σχετικό έννομο συμφέρον, μπορεί να υποβάλει σχετική προς τούτο ένσταση ενώπιον της Εφορευτικής Επιτροπής, εν συνεχεία, δε, ένσταση ενώπιον των αρμοδίων Διοικητικών Δικαστηρίων. 

Τακτικά μέλη της ΚΕΕ

Παναγιώτης Γιαννακός

Κωνσταντίνα Πεθεριώτη

Ελένη Χρονοπούλου

Δέσποινα Χατζηδρόσου       

 

Τελευταία τροποποίηση στις Τελευταία τροποποίηση στις Φεβρουαρίου 24 2022

Facebook

Επικοινωνία


Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
3ης Σεπτεμβρίου 19, 5ος Όροφος, 10432 Αθήνα.

Τηλέφωνα : 2108834818, 2108827071
κινητό: 6972607021

email:

Шаблоны Joomla 2015