ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ της ΚΕΕ για την ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ και την ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

Ιανουαρίου 26 2022

Ι. Στις 25/2/2022 από τις 8:00 έως τις 20:00 μέσω του πληροφοριακού συστήματος με την ονομασία «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» θα πραγματοποιηθούν οι εκλογές για την ανάδειξη των μελών των:

- Διοικητικού Συμβουλίου

- Κεντρικής Εξελεγκτικής Επιτροπής

- Περιφερειακών Συμβουλίων

- Πειθαρχικών Συμβουλίων (Πρωτοβάθμιο και Δευτεροβάθμιο)

II. Σύμφωνα με 102 παρ. 5 του Νόμου 4488/2017 «οι υποψηφιότητες για όλα τα αιρετά όργανα του ΣΚΛΕ υποβάλλονται το αργότερο είκοσι (20) ημέρες πριν από τις εκλογές, γραπτώς, στην ΚΕΕ. Οι υποψηφιότητες των συνδυασμών υποβάλλονται από ειδικώς εξουσιοδοτημένο προς τούτο εκπρόσωπο του συνδυασμού. Οι μεμονωμένοι υποψήφιοι υποβάλλουν υποψηφιότητα είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω ειδικώς εξουσιοδοτημένου προς τούτο εκπροσώπου τους». Κατά συνέπεια, εφόσον υπάρχει συνδυασμός οι υποψηφιότητες υποβάλλονται από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του. Αντίστοιχα οι μεμονωμένοι υποψήφιοι υποβάλλουν υποψηφιότητα αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτημένου προσώπου.

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των υποψηφιοτήτων είναι η 4η Φεβρουαρίου 2022, οι οποίες θα υποβληθούν με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση kee@skle.gr. Μετά την ημερομηνία αυτή καμία υποψηφιότητα δεν θα γίνεται δεκτή.

ΙΙΙ. Η ανακήρυξη των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί στις 9-2-2022 και τυχόν ενστάσεις κατά του πρακτικού ανακήρυξης μπορούν να υποβληθούν έως τις 14-2-2022. Μετά την πάροδο της 14ης Φεβρουαρίου και εφόσον δεν υποβληθεί ένσταση, η ανακήρυξη των υποψηφίων καθίσταται οριστική. Σε διαφορετική περίπτωση η οριστική ανακήρυξη των υποψηφίων γίνεται έως την 17η Φεβρουαρίου 2022.

Ομοίως αντίστοιχες προθεσμίες ισχύουν και για την οριστικοποίηση των εκλογικών καταλόγων. (άρθρο 102, παρ. 5).

Δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν όλα τα εγγεγραμμένα μέλη του ν.π.δ.δ ΣΚΛΕ με τακτοποιημένες υποχρεώσεις για το έτος 2021 έως τις 4/2/2022.

Από την ΚΕΕ διευκρινίζεται επίσης ότι:

Πέραν του κωλύματος θέσης υποψηφιότητας ταυτόχρονα για το ΔΣ και την Εξελεγκτική Επιτροπή, δεν μπορεί κάποιος να είναι υποψήφιος για αμφότερα τα πειθαρχικά όργανα (πρωτοβάθμιο και δευτεροβάθμιο).

Αιτήματα για πληροφορίες, διευκρινήσεις επί της εκλογικής διαδικασίας θα απαντώνται γραπτά μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου kee@skle.gr.

 

Ακολουθούν σε παράρτημα υποδείγματα αιτήσεων συνδυασμού και μεμονωμένου υποψηφίου.

 

Εκ της ΚΕΕ.

Τελευταία τροποποίηση στις Τελευταία τροποποίηση στις Φεβρουαρίου 10 2022

Facebook

Επικοινωνία


Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
3ης Σεπτεμβρίου 19, 5ος Όροφος, 10432 Αθήνα.

Τηλέφωνα : 2108834818, 2108827071
κινητό: 6972607021

email:

Шаблоны Joomla 2015